بخش امتیازات(1 Point = 0.001 USD)

0.00
Points
$0.00
با انجام فعالیت های زیر می توانید امتیاز کسب کرده و آنها را به پول منتقل کنید.
برای شروع کسب امتیاز وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید!
12
10 Points on comment.
200 Points on upload new song.
40 Points on replying to a comment.
45 Points on liking some one track.
50 Points on disliking a track.
55 Points on liking a comment.
87 Points on creating new playlist.
60 Points on re-posting a track.
65 Points on downloading a track.
70 Points on liking a blog's comment.
55 Points on disliking a comment.
70 Points on disliking a blog's comment.
80 Points on import track.
5 Points on user update his profile picture.
81 Points on purchase track.
300 Points on user go PRO.
83 Points on review some one track.
84 Points on reporting a track.
85 Points on reporting a comment.
86 Points on adding track to a playlist.
10 کسب امتیاز با تغیر عکس پروفایل.
:
/ :

صف

پاک کنید