Published 2 years ago in Music

Jannat

  • 4.3K
  • 4
  • 0
  • 308
  • 0
  • 0

Mojgan Azimi - Jannat | مژگان عظیمی - جنت

Lyrics

فکر کن که برخیزی و در اینه بینی
یک زن شده ای و زین پس تو خانه نشینی
دنیا دگرگون شده زنها همه مردند
مردان گهی ابستن و گه
فکر کن که دارایی تو از همه دنیا یک چادر ابی و جهانی نیاز است
از حق مساوات تو گفتن نتوانی
حق تو همان چادری و مهر و نماز است
از این پس تو باید که بشینی و تبعیض ببینی و کلامی نگویی
مرد خوب همان است که بی عقل و زبان است
و مصلوب بهشتیست که جای عشق و حال حوری و زنان است
فکر کن که فامیل تو هیچ پولی ندارند
باید که شوی همسر یک زن کهنسال
هرشب بزند بوسه بر اندام تو صد بار
تا طفل بیاری برایش به تکرار
فکر کن که ملای محله به تو گوید
این امر پیام آور مان است که فرمود
تا چهار مرد حقوق شرعی زنان است چهل صیغه بعدی برای شیعیان است
از این پس تو باید که بشینی و تبعیض ببینی و کلامی نگویی
مرد خوب همان است که بی عقل و زبان است
و مصلوب بهشتیست که جای عشق و حال حوری و زنان است
از این پس به مرگی تو دچاری و راهی نداری باید اشک بباری
مرد خوب همان است که بی عقل و زبان است
و مصلوب بهشتیست که جای عشق و حال حوری و زنان است

:
/ :

Queue

Clear