به نشر رسید 2 سالها قبل در افغان میوزیک

Rai Nazan

  • 140
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist:Ahmad Jawad Karimi
Song: Rai Nazan
Lyrics : Dr Sami Hamid
( احمد جواد کریمی ( ری نزن

::
/ ::

صف

پاک کنید