Published 2 years ago in Music

Hakeman

  • 506
  • 0
  • 0
  • 9
  • 0
  • 0

Mojgan Azimi - Hakeman | مژگان عظیمی - حکیمان

Lyrics

چه کردند با نام خدا چه کردند با جان بشر
چه کردند که تماما شده است زندگی وهم و خطر
چه کردند با ذهن شما بشستن افکار شما
صد حدیث و گپ بیجا گفتن همه از قول خدا
عمرتان رفت پی حوری و زنان لخت جنت بودی
و رعیت ماندی حاکمان شهرتان تیل و طلا میبردند
هی نماز میخواندی هی دعا میکردی
جای اندیشه و فرق سرتان جنگ و شهادت کردند تا که باور کردی
حاکمان شهرتان کاسه‌ی خون میخوردند
هی نماز میخواندی هی دعا میکردی

گور کندی بی‌عقل با ذهنی مریض رهبری شد بی باک
و خزانه لبریز از پول و الماس
کارش این است که جوانان وطن را بکند چال در خاک
قاضیان ترسناک با شکلی عجیب
غرقه در ریش و پشم
نه غروب ترس است در کشور
به طلوعی از خشم
عمرتان رفت پی حوری و زنان لخت جنت بودی
و رعیت ماندی حاکمان شهرتان تیل و طلا میبردند
هی نماز میخواندی هی دعا میکردی
جای اندیشه و فرق سرتان جنگ و شهادت کردند تا که باور کردی
حاکمان شهرتان کاسه‌ی خون میخوردند
هی نماز میخواندی هی دعا میکردی

:
/ :

Queue

Clear