به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Dai Raft

My Heart

  • 56
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Hamid Sakhizada
Album : Dai Raft
آلبوم حمید سخی زاده دآی رفت
Dai Raft is released Nov 1st 2019. With help from an all-star team of musicians Hamid brings old traditions alive through new collaborations, interpretations and expressions.

:
/ :

صف

پاک کنید