به نشر رسید 2 سالها قبل در پشتو

Tata Cherta Rasee

  • 161
  • 3
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0

Shafiq Mureed and Ustad Mangal - Tata Cherta Rasee | آهنگ جدید پشتو استاد منگل و شفیق مرید - تاته چیرته رسی

::
/ ::

صف

پاک کنید