به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : This Is Life ( Zindagi Hamin Ast )

Aasteen-e Kohna

  • 77
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Artist : Amir Jan Sabori
Song : This Is Life ( Zindagi Hamin Ast )
آلبوم امیرجان صبوری زندگی همین است
Also known as Zindagi Hameen Ast, the album contains some of the most beautiful and nostalgic tracks produced in the new era of Afghan music.

::
/ ::

صف

پاک کنید